Email :
fmr.ltd@gmail.com
Address :
Carpe Diem 3-2-14
Nakahama, Joto-Ku,
Osaka 536-0024 Japan
Carpe Diem site

Jingdezhen series
"Cup 1, 2, 3"


Medium: ceramic
Size: inside diameter 7cm, H10.5cm
Year: 2015
Edition: 100, AP10, HC10, PP10