Email :
fmr.ltd@gmail.com
Address :
Carpe Diem 3-2-14
Nakahama, Joto-Ku,
Osaka 536-0024 Japan
Carpe Diem site

Jingdezhen series
"plate 1"


Medium: ceramic
Size: 30cm, 26cm, 20cm
Year: 2015
Edition: 100, AP10, HC10, PP10