Email :
fmr.ltd@gmail.com
Address :
Carpe Diem 3-2-14
Nakahama, Joto-Ku,
Osaka 536-0024 Japan
Carpe Diem site

3 and 1

Resin and Bronze
Year: 1998
Edition: 100
Size:
Heith: 26 cm
Length: 16 sur 13 cm