Email :
fmr.ltd@gmail.com
Address :
Carpe Diem 3-2-14
Nakahama, Joto-Ku,
Osaka 536-0024 Japan
Carpe Diem site

Jingdezhen series
"Gold,Silver,White,Red,Black,Yellow"


Medium: ceramic
Size: 30 x 8 x 6(h)cm
Year: 2015
Edition: 50, AP5, HC5, PP5