Email :
fmr.ltd@gmail.com
Address :
Carpe Diem 3-2-14
Nakahama, Joto-Ku,
Osaka 536-0024 Japan
Carpe Diem site

Under the Shining Sun

Screenprint
[2 colors + 1 Vernish]
60 x 72cm
70 x 82cm
ED. 30, AP 10, PP 5, HC 5
2011
Paper: BFK Rives