Email :
fmr.ltd@gmail.com
Address :
Carpe Diem 3-2-14
Nakahama, Joto-Ku,
Osaka 536-0024 Japan
Carpe Diem site

"High-Heels" (Gold)

Edition: 1~30/30
AP for the artist: 1~10/10
HC: 1 ~ 5/5
PP: 1 ~ 5/5
Year: 2015