Email :
fmr.ltd@gmail.com
Address :
Carpe Diem 3-2-14
Nakahama, Joto-Ku,
Osaka 536-0024 Japan
Carpe Diem site

Bear & Pig

Silkscreen on hand-made pure cotton paper
2013
36,5 x 45,0cm