Email :
fmr.ltd@gmail.com
Address :
Carpe Diem 3-2-14
Nakahama, Joto-Ku,
Osaka 536-0024 Japan
Carpe Diem site

Blue Droppings

Papier Arches 30,5 x 35
Image: 15,5 x 17,5
Gravure