Email :
fmr.ltd@gmail.com
Address :
Carpe Diem 3-2-14
Nakahama, Joto-Ku,
Osaka 536-0024 Japan
Carpe Diem site

«Joe Camel» 2011
Barren


Papier : BFK RIVES 270g
Dimensions papier : 57 x 38cm
Dimensions des image :
35,8 x 22,6cm