Email :
fmr.ltd@gmail.com
Address :
Carpe Diem 3-2-14
Nakahama, Joto-Ku,
Osaka 536-0024 Japan
Carpe Diem site

cercle 16-3

edition:
1/20 ~ 20/20
HC 1/2, HC 2/2
AP 1/2, AP 2/2

Year: 2016
Paper: BFK RIVES
Paper sizes: 90 X 63cm
Plates sizes: 68 X 49cm
2016
 


2023


Nepalese
tapestries