Email :
fmr.ltd@gmail.com
Address :
Carpe Diem 3-2-14
Nakahama, Joto-Ku,
Osaka 536-0024 Japan
Carpe Diem site

Maybe I'm a Supergirl (blue)

porcelain, glaze
h.26x17x14cm
Year: 2017

ed. 30
H.C 5
P.P 5
A.P 10