Email :
fmr.ltd@gmail.com
Address :
Carpe Diem 3-2-14
Nakahama, Joto-Ku,
Osaka 536-0024 Japan
Carpe Diem siteocchan

Edition: 1/20 to 20/20
Sizes: 13,5 cm x 12,0cm
Year: 2023